VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Identifikační a kontaktní údaje poskytovatele

Kateřina Casado
se sídlem: Jana Želivského 1777/4, 130 00 Praha 3
IČO: 70652686
zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu Hl. města Prahy

web: www.katerinalahoda.cz
telefon: +420 720070375
e-mail: info@katerinalahoda.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a spotřebitelem (dále jen „klient“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele nebo na osobní schůzce.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro služby poskytované v rámci výživového poradenství poskytovatelem a blíže upřesňují práva a povinnosti poskytovatele jakožto prodávajícího na straně jedné a klientem, na straně druhé při prodeji a nákupu služeb a elektronických knih (či obdobných materiálů zasílaných e-mailem v nehmotné podobě) v internetovém obchodu provozovaném poskytovatelem prostřednictvím webového rozhraní na doméně www.katerinalahoda.cz (dále jen „web“).

1.3. Tyto obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi klientem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. při osobní schůzce). Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

1.4. Poskytovatel poskytuje klientovi v souladu s těmito obchodními podmínkami na základě jeho objednávky služby týkající se výživového poradenství a další služby související se vzděláváním v oblasti zdravé a preventivní výživy, a to především osobní konzultace a tvorbu individuálních výživových programů (dále jen „služby“).

1.5. Klient potvrzuje odesláním objednávky přes web nebo osobním podpisem objednávkového formuláře u Poskytovatele, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptuje.

2. Smluvní vztah a uzavření smlouvy

2.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká odesláním objednávky Služby prostřednictvím elektronického formuláře přes webové rozhraní internetového obchodu www.katerinalahoda.cz nebo osobním podpisem objednávkového formuláře klientem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah mimo jiné znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednané služby klientovi a klient je povinen uhradit jejich plnou cenu.

2.2. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku, pokud (i) klient v minulosti neplnil své povinnosti při poskytování služeb (např. neuhradil cenu služeb), (ii) má pochybnosti, zda má klient vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny, (iii) klient vyžaduje výživové služby mimo nabídku poskytovatele.

2.3. V případě nezletilosti klienta je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce klienta s poskytováním služeb.

3. Platební podmínky

3.1. Za poskytování služeb je klient povinen uhradit cenu stanovenou v objednávce.

3.2. Klient uhradí poskytovateli cenu služby jedním z následujících možných způsobů:

 • v hotovosti na místě poskytování služby
 • bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.: 1022646616/6100, vedený u společnosti Equa bank, nejpozději 2 dny před poskytnutím služby
 • online platbou Go-Pay

3.3. Platba je možná pouze v korunách českých.

3.4. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby na vystavené faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

3.5. E-shop a ceník na webových stránkách obsahuje informace o cenách služeb, jež zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Jestliže čerpá klient služby, aniž by podepsal objednávku, je povinen uhradit cenu stanovenou ceníkem poskytovatele aktuálně platným v době zahájení poskytování služeb.

3.6. Ceny služeb jsou prezentovány včetně daně z přidané hodnoty. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

3.8. Poskytovatel je oprávněn klientovi vystavit po přijetí objednávky fakturu. Splatnost faktury je závazná a v den splatnosti musí být připsána cena služeb na účtu poskytovatele.

3.9. V případě prodlení úhrady faktury o více jak 7 dní po dni splatnosti, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Dodací podmínky – individuální výživový program

4.1. Poskytovatel dodá klientovi individuální výživový program dle předchozí dohody e-mailem v elektronické podobě, osobně nebo poštou na náklady klienta.

4.2. Termín dodání individuálního výživového programu je obvykle 10 pracovních dní, nedomluví-li se poskytovatel s klientem jinak.

5. Storno poplatky

5.1. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nebude moci klient zúčastnit smluvené osobní či online schůzky, je povinen to oznámit poskytovateli nejpozději 24 hodin předem.

5.2. Pokud se klient bez jakéhokoliv informování poskytovatele nedostaví na sjednanou online nebo osobní schůzku, nárokuje si poskytovatel 100 % z ceny za domluvenou konzultaci.

5.3. Pokud klient telefonicky či e-mailem zruší svou účast na sjednané online či osobní schůzce méně než 24 hodin předem, je povinen uhradit 50 % z objednané služby.

5.4. Pokud klient telefonicky či e-mailem zruší svoji účast na sjednané online či osobní schůzce min. 24 hodin předem, není povinen tyto služby hradit.

5.5. Při přerušení speciálního výživového balíčku ze strany klienta nenese poskytovatel žádnou povinnost vrácení peněz za tuto službu. 

6. Průběh poskytování služeb

6.1. Služby poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta specifický výživový režim nebo užívání speciální doplňkové výživy, je klient povinen se předem o čerpání služeb poskytovatele poradit s lékařem a o těchto skutečnostech poskytovatele informovat.

6.2. Služby poskytovatele nenahrazují standardní lékařskou péči. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli zdravotní komplikace a následky, které mohou být způsobeny tím, že klient nevyhledal lékařskou péči v situaci, kdy to bylo vhodné, nutné nebo když mu to doporučil výživový poradce. Poskytovatel se také nezodpovídá za jakékoli újmy a následky způsobené tím, že klient nedodržoval pokyny lékařů, které se týkají nebo týkaly jeho zdravotního stavu.

6.3. Poskytovatel je povinen poskytovat klientovi služby odborně a pečlivě.

6.4. Přestože jsou služby poskytovatele poskytovány v souladu s aktuálními a nejmodernějšími vědeckými poznatky, nemůže poskytovatel zaručit, že bude vždy dosaženo výsledku, který si klient přeje (např. snížení hmotnosti o konkrétní počet kilogramů). Výsledek závisí na řadě individuálních faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou výživového poradce (např. vliv prostředí, stres, přidružené onemocnění). Poskytování služeb poskytovatele však může podstatně zvýšit pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

6.5. V případě, že klient nebude řádně poskytovat součinnost, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb nebo odstoupit od smlouvy. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.

6.6. Pokud klient trpí potravinovou alergií, potravinovou intolerancí nebo jiným onemocněním ovlivňujícím výživový stav člověka, je povinen o tom informovat poskytovatele. Při těchto onemocněních je klient rovněž povinen svůj stav a tato onemocnění vždy konzultovat se svým lékařem. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli následky, pokud tak klient neučiní.

7. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

7.1. Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dní.

7.2. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

7.3. Odstoupí-li klient od smlouvy a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti kupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí klient poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7.4. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před poskytnutím služeb, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob poskytnout klientovi služby ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že klient porušil již dříve s ním uzavřenou smlouvu.

7.5. Poskytovatel zároveň klienta upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě klienta nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o službách nebo ceně.

8. Reklamace a stížnosti

8.1. Klient je oprávněn vůči poskytovateli uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním jeho služeb (dále jen „reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování a postupu poskytovatele.

8.2. Reklamaci je nutno uplatnit písemně na adresu Kateřina Casado, Jana Želivského 1777/4, 130 00 Praha 3, nebo elektronicky na e-mail info@katerinalahoda.cz. Klient je povinen uvést své kontaktní údaje, důvod reklamace a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

8.3. Reklamaci, včetně odstranění vady, poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s klientem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má klient stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.4. Odmítne-li poskytovatel odstranit vadu věci, může klient požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.5. Poskytovatel se zavazuje o vyřízení reklamace klienta informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím SMS.

8.6. U oprávněné reklamace náleží klientovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) je poskytovatel (dále také jako „správce“) – identifikační a kontaktní údaje viz. shora.

9.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

9.3. Poskytovatel jakožto správce zpracovává osobní údaje klienta v souvislosti s poskytováním objednaných služeb.

9.4. Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl na základě objednávky, a dále také zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

9.5. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je zejména:

 • vyřízení objednávky klienta a plnění smluvního vztahu mezi klientem a správcem
 • zkvalitňování služeb výživového poradenství poskytovatele
 • vedení evidence klientů
 • zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit

9.6. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat tyto údaje klienta: jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo a další kontaktní údaje.

9.7. Za účelem vstupní diagnostiky, vypracování výživového plánu a dalších služeb, které si klient objednal, je poskytovatel dále oprávněn zpracovávat tyto údaje o klientovi: zdravotní stav, antropometrické parametry, fyziologický stav. Na základě získání některých těchto údajů je poskytovatel oprávněn u klienta provést k tomu určená vyšetření.

9.8. Osobní údaje je poskytovatel oprávněn zpracovávat:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.


9.9. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo:

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedené v čl. III těchto podmínek
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.


9.10. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.11. Používáním webových stránek www.katerinalahoda.cz a vyplněním objednávkového formuláře potvrzuje klient, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem a otázky související se řídí českým právem.

10.2. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy ČR.

10.3. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách www.katerinalahoda.cz.

10.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2020.

Recepty